Halo-ฉายฉาน

posted on 25 Jan 2011 09:21 by lonelysyndrome in Poet
Halo - Beyonce
 
Rember those walls I built
Well baby they're tumbling down
And they didn't even put up a fight
They didn't even make a sound

I found a way to let you in
But I never really had a doubt
Standing in the light of your halo
I got my angel now

It's like I've been awakened
Every rule I had you breakin'
It's the risk that I'm takin'
I ain't never gonna shut you out

Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Baby I can see your halo
You know you're my saving grace
You're everything I need and more
It's written all over your face
Baby I can feel your halo
Pray it won't fade away

I can feel your halo (halo) halo
I can see your halo (halo) halo
I can feel your halo (halo) halo
I can see your halo (halo) halo
Woah...

Hit me like a ray of sun
Burning through my darkest night
You're the only one that I want
Think I'm addicted to your light
I swore I'd never fall again
But this don't even feel like falling
Gravity can't forget
To pull me back to the ground again

Feels like I've been awakened
Every rule I had you breakin'
The risk that I'm takin'
I'm never gonna shut you out

Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Baby I can see your halo
You know you're my saving grace
You're everything I need and more
It's written all over your face
Baby I can feel your halo
Pray it won't fade away

I can feel your halo (halo) halo
I can see your halo (halo) halo
I can feel your halo (halo) halo
I can see your halo (halo) halo
I can feel your halo (halo) halo
I can see your halo (halo) halo
I can feel your halo (halo) halo
I can see your halo (halo) halo
Halooooo ouuuu
Halooooo ouuuuuu
Halooooo ouuuuu
Ouuuuu ouuuuu ouuuuu

Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Baby I can see your halo
You know you're my saving grace
You're everything I need and more
It's written all over your face
Baby I can feel your halo
Pray it won't fade away

I can feel your halo (halo) halo
I can see your halo (halo) halo
I can feel your halo (halo) halo
I can see your halo (halo) halo
I can feel your halo (halo) halo
I can see your halo (halo) halo
I can feel your halo (halo) halo
I can see your halo (halo) halo 

 
 
ฉานฉาย - อากาศกวี
 

กับกำแพงที่ฉันสร้างใช่บางนั้น
ขณะนี้ กำแพงพลันพังครืนลง
มิด้วยแรงแห่งใดในจำนง
แต่ด้วยความเงียบมั่นคงตรงกลางใจ

ฉันประสบพบประตูสู่ใจเธอ
ใช่พร่ำเพ้อเอ่อล้นจนฝันใฝ่
ท่ามกลางบางแสงแห่งด้านใน
ที่เธอฉายเธอฉานผ่านออกมา

เหมือนการตื่นฟื้นขึ้นจากคืนเก่า
กติกาวางไว้เอากลับหมดค่า
จะลองฝืนจะลองฝันวันเวลา
จะลองเปิดรับเธอมาจากประตู 

ทุกหนแห่งแฝงวางอยู่ข้างนั้น
ดั่งอ้อมกอดของเธอนั่นยังคงอยู่
ความอบอุ่นหมุนวนจนล่วงรู้
ช่วยให้ฉันยังคงอยู่อย่างนั้นไว้

ฉันอ่านและฉันเห็นเป็นอักษร
บนใบหน้าช่างเว้าวอนค่อนอ่อนไหว
รัศมีจากใจเธอล้น... จนถึงใจ
จะไม่ห่างจางหายไปคล้ายมนต์ตรา

ฉันยังคงมองเห็นเช่นเดิมนั้น
อ้อมกอดเธอยังกอดฉันอย่างแน่นหนา
เธอฉานฉายรายล้อมอ้อมกอดมา
เธอช่วยเยียวช่วยยารักษาใจ 

เธอคงเป็นเช่นสิ่ง ที่ฝันถึง
ชัดเจนและตราตรึงอยู่ใกล้ๆ
เธอสานและเธอฉายแห่งสายใย
ภาวนาว่าจะไม่คลายจืดจาง
(ยังอบอุ่นอยู่ในอ้อมกอดอันยาวนาน)